Kỹ Năng Phân Tích Môi Trường

Môi trường của tổ chức đang thay đổi nhanh chóng. Điều này đem lại nhiều thách thức nhưng cũng chính là cơ hội nếu nhà quản trị và tổ chức nhìn nhận đúng và chuẩn bị tốt để đón đầu sự thay đổi.