Kỹ năng lập mục tiêu

Hoạch định là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định và lựa chọn mục tiêu của tổ chức và vạch ra những hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu. Để thực hiện tốt chức năng này đòi hỏi nhà quản trị cần nắm vững và thành thạo rất nhiều kỹ năng. Hãy cùng tìm hiểu>>